An, S. J, Hoengseong County, Gangwon-do, South Korea, Korea, Republic of