Kyei, Beatrice Amankwah, Guangdong Ocean University (GDOU), Xiashan District, Zhanjiang City, 524025 Guangdong Province, China